ANBI

ANBI Gegevens

 

Naam: Loge Viglius

Correspondentieadres: Finnepaed 2, 9054KP  Hijum

Vestigingsadres: Bij de Put 15, 8911 GE Leeuwarden

E-mail: info@viglius.nl

Inschrijving Kamer van Koophandel: 62928201

RSIN: 855018586

 

Doelstelling:

De Loge heeft ten doel de beoefening van de vrijmetselarij in de traditie van de Orde op de wijze zoals zij daaraan zelf sedert haar oprichting gestalte heeft gegeven. Zij gedraagt zich daarbij naar de regels, neergelegd in de Ordewetgeving.

 

Hoofdlijnen actueel beleidsplan:

Loge Viglius werkt naar de aloude beginselen van de Vrijmetselarij met inachtneming van de regels gesteld in de Statuten, de Ordegrondwet, de Ordewetten en de besluiten van het Grootoosten der Nederlanden. De Loge streeft naar persoonlijke ontwikkeling van haar leden in nauwe relatie met de andere leden. Daarbij besteed zij aandacht aan verdieping en verbreding van de beleving van de ritualen en het arbeiden in de Werkplaats. De Loge komt tweewekelijks bijeen. De loge houdt haar bijeenkomsten in het Logegebouw - Bij de Put 15 te Leeuwarden, op de dinsdagavond.

 

Bestuurssamenstelling:

Voorzitter: C.H.M. van Dam
Secretaris:  P.F. Teeuwen
Penningmeester: A.P.S. Bos

 

Beloningsbeleid

De bestuursleden ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden.

 

Balans en staat van baten en lasten over 2021

Balans en staat van baten en lasten over 2022

Balans en staat van baten en lasten over 2023

 

Activiteiten-overzicht 2021

Activiteiten-overzicht 2022

Activiteiten-overzicht 2023